Middenbeemster (NH)

 

Oude Ansichtkaarten uit Middenbeemster.

De Middelwijck en de Herv. Kerk en Betje Wolff woning

Item: Gebouwen: Sub item: Middelwijk, Ned. Herv. kerk,  Plaats: Middenbeemster, Jaar: 1962, verhaallijn: Geen, Kaart: Middenbeemster-1

Item: Gebouwen: Sub item: Betje Wolff,  Plaats: Middenbeemster, Jaar: 1963, verhaallijn: Geen, Kaart: Middenbeemster-2